What Is Happening Around The Earth? – Vad händer runt Jorden?

Why?

Why is it like this on Earth?

Are you working with light? Well then, you shouldn’t talk about darkness, they say.
Why not?

Should we close our eyes to the evil and darkness when we choose to act in love and light?

No, that just doesn’t work

People react to us because we’re talking about what is really happening here on Earth. Because we’re talking about that everything will be even worse than it already is already for many of us.
The people will soon react much more on the energies that come down to Earth than you can imagine today.

What is going on is the purification time.

Many of you may not even notice the energies, but others will get completely mad by them. If I say mad, I actually mean just that.

Yesterday was the crescent. Earth and Heaven opened there crown chakra and began to release the energies from home. They come down to Earth now through us, the twins and through them. For the New Moon in March, it will be different again. The energy will then be sent even from Sananda directly to Earth.

These energies are curative and givs healing. Light energies. Love. They draw up the dark hiding in humans. Sounds easy and nice and it is for many of us as well. Many will take development steps and they do not feel the weight that others may meet with these energies.

There is so much darkness in people. You hide it in you. Old memories. Old structures. The sudden loss of the power that controlled all this for years. Suddenly the hatred and the anger are felt. Suddenly the fear becomes unbearable. When hatred, fear and love comes together it collides.

It takes place in the individual and the communities react. The political leaders react. They do it properly. They’ll get a war. They ignore the consequences, as they have always done. They’ll just do it. It simply is time for war.

It whips up among the nations already. The propaganda is spreading it’s poison. Peoples read and hear and think. Peoples are afraid of each other. Peoples become afraid of other groups. They become suspicious. They are worried about their possessions, about their safety, about their life …

That is what is desired. That is what the propaganda wants. For preparing something that people would never agree to if they wouldn’t be so scared and lost.

Now until the summer, it will get worse and worse. It will be difficult to grasp what is happening. It will be incomprehensible. It already is, but so far, many turn a blind eye, so long as it is elsewhere. It creeps closer, believe me.

There will be war everywhere. This time, no one can stay outside.

Why do I write that? Me who likes to spread light and clarity? Because it is love that will becoming so difficult for people to bear that they become mad. It is love energies coming down and causing trouble.

It is the shift of the ages that makes humanity chooses to live out their darkness.

It is not evil and darkness that control so there will be war. It is humanity’s decision. They chose the short path. The violent way.

When we were in Hopi the medicine men asked from which direction we came to the Hopi.

We came from the West.

They became very serious. They know what this means. They know what it means when the twins, Pahanas helpers, come from the west to the Hopi. This means that humanity has chosen war and destruction instead of the slow painful way we would have been able to continue for so many more centuries. Many would have died too. The environment would have been poisoned further on. The poor would have continued to starve to death. The people would have continued to abuse one another. They would have continued to hate, to fear, to be angry for hundreds of years. Now it will be tough, but for a limited time.

Sometimes it is better to go for a quick but fierce and horrible way than to suffer for a long time.

Until 2018, it will be extremely heavy and difficult to manage.

No, there is no point in being afraid.

It’s just that I want you to become aware of. When something surprises you than it is difficult to defend yourself and not be afraid. When you understand that it will come then you can prepare, you have a chance to think before it’s there.

There is no point being afraid of all this, we are just on the way we should be on.

What you should do is to trust your instinct, your intuition. Practice yourself to ignore to be normal and to act according to the standards. Do you feel that you shouldn’t get you on this plane? Don’t get on it then! Do you feel you shouldn’t go to work right now. Stay home! Do you feel you should do something, you do so and vice versa.

You will just be in the place you should be in. You will feel the love flowing to you and you will be able to rest in it.

You will not be lost because you will not be afraid. You will not lose you. Trust yourself!

****

Varför?

Varför är det så som det är på Jorden?

Jobbar du med ljus? Ja då ska du inte pratar om mörkret, säger de.
Varför inte?

Ska vi blunda för ondskan och mörkret för vi själva välja att agera för kärlek och ljus?

Nej, det funkar ju bara inte

Folk reagerar på oss för att vi pratar om det som verkligen händer här på Jorden. För att vi pratar om att allt kommer bli värre än det redan är för många.
Människorna kommer snart att reagera mycket mer på energierna som kommer ner till Jorden än du kan föreställa dig idag.

Det som är på gång är ju purification time, reningstiden.

Många av er kommer kanske inte ens märker av energierna, men andra blir helt tokiga av dem. Säger jag tokig så menar jag faktiskt just detta.

Igår var det halvmåne. Jorden och Himlen öppnade sina kronchakran och började släppa genom energierna hemifrån. De kommer ner till Jorden nu genom oss, tvillingarna och genom dem. Till nymånen i mars kommer det att bli annorlunda igen. Energierna kommer då att skickas även från Sananda direkt till Jorden.

Dessa energier är läkande och helande. Ljusa energier. Kärlek. De drar upp det mörka som gömmer sig i människorna. Låter lätt och fint och det är det nog för många också. Många kommer att ta utvecklingssteg och de känner inte av det tunga som andra får möta med dessa energier.

Det finns så mycket mörker i människorna. Ni gömmer det i er. Gamla minnen. Gamla strukturer. Plötsligt försvinner makten som kontrollerade detta alla åren. Plötsligt känns hatet och ilskan. Plötsligt blir rädslan outhärdligt. När hat, rädsla och kärlek möts så krockar det.

Det sker i individen och samhällena reagerar. De politiska ledarna reagerar. De gör det de ska. De ska få fram ett krig. De struntar i konsekvenserna, som de alltid har gjort. De ska bara göra det. Det är dags för krig helt enkelt.

Det eggas upp bland folken redan nu. Propagandan sprider sitt gift. Människorna läser och hör och tror. Människorna blir rädda för varandra. Människorna blir rädda för andra grupper. De blir misstänksamma. De blir oroliga för sina ägodelar, för sin säkerhet, för sitt liv…

Det är det som önskas. Det är det propagandan vill. För den förbereder något som människorna aldrig skulle gå med på om de inte skulle vara så rädda och vilsna.

Nu fram till sommaren kommer det bli värre och värre. Det kommer bli svårt att fatta vad som händer. Det kommer bli obegripligt. Det är det redan men än så länge kan många blunda, än så länge är det någon annanstans. Det kryper närmare, tror mig.

De kommer bli krig överallt. Denna gången kan ingen håller sig utanför.

Varför skriver jag det? Jag som ska sprida ljus och klarhet? För att det är kärleken som kommer som blir så svårt för människorna att tåla att de blir galna. Det är kärleksenergierna som kommer ner och ställer till det.

Det är skiftet mellan tiderna som gör att mänskligheten väljer att leva ut sitt mörker.

Det är inte ondskan och mörkret som styr så det blir krig. Det är mänsklighetens beslut. De valde den korta vägen. Den våldsamma vägen.

När vi var i Hopi frågade medicinmännen från vilket väderstreck vi kom till Hopi.

Vi kom västerifrån.

De blev väldigt allvarliga. De vet vad detta betyder. De vet vad det betyder när tvillingarna, Pahanas hjälpare, kommer västerifrån till Hopi. Det betyder att mänskligheten har valt krig och förödelse istället för den långsamma plågsamma vägen vi skulle kunnat fortsätta på så många århundraden till. Många skulle då dött med. Miljön skulle förgiftats vidare. De fattiga skulle fortsatt att svälta ihjäl. Människorna skulle fortsatt att förgripa sig på varandra. De skulle fortsatt att hata, att vara rädda, att vara arga i hundratals år till. Nu kommer det vara tufft, men under en begränsad tid.

Ibland är det bättre att gå en snabb men hård och hemsk väg än att lider under lång tid.

Fram till 2018 kommer det bli extremt tungt och svårt att klara sig.

Nej, det är ingen idé att vara rädd.

Det är just det jag vill att ni blir medvetna om. När något överraskar en så blir det svårt att värja sig och inte bli rädd. När man förstå att det ska komma då kan man förbereder sig, man har en chans att tänka till innan det är där.

Det är ingen idé att vara rädd för alla är vi precis på den vägen vi ska vara på.

Det du ska göra är att lita på din instinkt, din intuition. Övar dig på att strunta i att vara vanlig och agerar enligt normerna. Känner du att du inte ska sätta dig på det flygplanet? Gör inte det då! Känner du för att inte gå till jobbet just idag. Stanna hemma! Känner du att du ska göra något så gör du det och tvärtom.

Du kommer precis vara på det stället du ska vara på. Du kommer att känna kärleken som strömmar till dig och du kommer att kunna vila i den

Du kommer inte bli vilsen för du kommer inte bli rädd. Du kommer inte att tappa dig. Lita på dig själv!

 

Kommentera