Tiden rusar som vanligt – Time flies as usual

Tiden rusar som vanligt
När man som jag följer månen så blir det inte långsammare heller…
Snart är det fullmåne i januari
Det brukar vara bra och lugnt då – i det yttre
Titta på naturen
Den vilar
Det är lugnt i det yttre och mycket på gång i det inre
Mycket som händer där inte alla kan se

Vi kommer träffa mycket folk nu framöver
Väldigt roligt
Det är så roligt att få agera tilsammans med andra och möta nya insikter och erfarenheter

Snart är det dags för tipin igen
Vi kommer nog få det lite kallt ute men inne i tipin kommer det vara varmt och gott
Det kommer nog bli fina dagar

Vad gör mänskligheten och Jorden och alla väsen nu i januari?
Ja du… Jag tror att alla håller andan och hoppas att det håller sig ganska lugnt ett tag till
Människorna håller på att ställa till det så för sig själva
Man märker det på alla nivåer
Både i det vanliga livet och i de stora politiska och medmänskliga sammanhangen får man bli förvånad över hur folk tänker och beter sig
Men ni vet – jag brukar tjata om det – det är rädsla
Det är mycket som händer pga rädslan som ligger inunder
Ja visst, det kan se ut som om det är andra känslor som styr mer, men har du funderat på hur det ser ut i den lilla figuren som håller så hårt i sitt hat, sin maktlystnad eller sin girighet?
Ja, den är hur rädd som helst

Känns att hatet är det enda som skyddar kanske
Känns kanske att om man lyfter bort hatet så kommer den nakna lilla varelsen att dö skyddslöst
Den är heller inte van vid att ta emot kärlek
Nu menar jag kärlek som inte har ett syfte eller som inte är krävande och förtryckande
Kärlek som inte behöver ha något i utbyte
Jag menar riktig kärlek
Den som bara finns ibland synligt på Jorden, men den som finns i alla oss
Någonstans…

Fullmånen
Ja vad förmedlar den denna gången
Håll i hatten och försök att förverkliga det du vill göra
Möt motståndet med jämnmod
Försök att ha tålamod med de som inte riktigt ser världen och situationen som du
Vi kan ju bara se utifrån den platsen vi står på och den är ju så olika för alla eller hur?
Vi har alla alltid något att lära oss av varandra

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Time flies as usual
If one as I do, follow the moon, it will not be slower either …
Soon it is full moon in January
That tends to be a good and quiet time
– on the outside
Watch the nature
It rests
It is quiet in the exterior and a lot going on in the interior
Much happens where not everyone can see

We will meet a lot of people in the near future
Wonderful
It’s so fun to interact with others and meet new insights and experiences

Soon it’s time for the tipi again
We will probably get a little cold outside but inside the tipi, it will be nice and warm
It will for sure be fine days

What are humanity and the Earth and all beings do now in January?
Yes, … I think everyone is taking breath and hopes it stays pretty quiet still for a while
Mankind is putting itself in a bad situation
You notice that at all levels
Both in ordinary life and in the great political and charitable contexts can you be surprised how people think and behave
But you know – I tend to tell you that – it’s fear
There is much happening due to the fear that lies beneath
Sure, it may look as if it is the other emotions which control more, but have you thought about how it looks inside of the tiny figure holding so tightly in it’s hatred, it’s lust for power and it’s greed?
Yes, it is so scared

Feels that the hatred is the only thing that protects maybe
Feels maybe if you lift away the hate, then the naked little creature will die defenseless
It is also not accustomed to receive love
Now, I mean love that doesn’t have a purpose and are not demanding or oppressive
Love that doesn’t need to get something in exchange
I mean real love
One only
found occasionally visible on Earth, but the one that is in all of us
Somewhere…

Full Moon
Yes, what conveys it this time
Watch out and try to realize what you want to do
Meet resistance with equanimity
Try to be patient with those who do not really see the world and the situation like you do
We can only look out from the place we are in and it’s so different for everyone, right?
We all have always something to learn from each other

Kommentera