Etikettarkiv: Shift of the Ages

Jordens förändring – The Changes Of Earth

Soon it’s New Moon in March


This will be a starting point and a farewell

Earth and Sky are entering a new era and grow stronger
The transition into the new is now finished
The new earth period begins
The shift of the ages and the sun is in its zenith then

It does not mean that everything is over, but that does everything the old disappears and the new take shape
This means that the new conditions come down to Earth and all that lives on Earth

People still have a tough time ahead of them and they will continue to show what the truth is inside of the individuals
What is your truth when it is to build new and to adapt to the new conditions?
Do you manage the changes?
Do you manage what is expected?

What makes humanity in the bigger picture?
How will the nations react?
Will they continue the chosen path or take another turn and build the new with the new conditions?
Mankind has probably already made their choice

 

*****

Snart är det nymåne i mars

Det blir ett startskott och ett avsked

Jorden och Himlen går in i en ny period och växer sig starka
Övergången in i det nya är då avslutat
Den nya jordperioden börjar
Skiftet av tiderna och solen är i sin kulmen då

Det betyder inte att allt är över men det betyder allt det gamla försvinner ut och det nya ta form
Det innebär att de nya förutsättningarna kommer ner till Jorden och alla som lever på Jorden

Människorna har fortfarande en tuff tid framför sig och de kommer att fortsätta att visa vad som är sanningen i dem enskilda individer
Vad är din sanning när det ska till att bygga upp det nya och att anpassa dig till de nya förutsättningarna?
Klara du av förändringarna?
Klara du av det som förväntas?

Vad gör mänskligheten i det stora?
Hur ska nationerna göra?
Ska de fortsätta den inslagna vägen eller svänga av och bygger det nya med de nya förutsättningarna?
Mänskligheten har nog redan gjort sitt val

 

We And Our Blog – Vi och vår blogg

There are many pages online giving people information or misinformation about the quality of time and what is happening over the next month, this year or what to do to reach the fulfillment of their dreams.

Our homepage and our blog belongs to probably a more indigestible variant

We bring in our texts information about the time we are experiencing now. This is part of our mission.
It is not an easy time and what will and already has happened during the ongoing shift is not easy.
We give guidance to anyone who reads what we write because we make clear in our texts what will come and what to consider in the near future.

Since it is not an easy time where people sit and dream in the sun bed with a nice drink in your hand becomes our messages alike.
Just grab yourself and face the facts and take this time as a chance to develop yourself and learn to trust your intuition and your own feelings, or try to find your way and your steps on your way.

We offer just everything on donation basis for everyone to have the opportunity to meet us, visit our events or book a private time with both of us or one of us. Donation basis means you give what feels right for you and what you want to and can provide as an energy equalization – no gift is too small.
Than will we with our acting not be part of a system that blocks and that brings so much negative energies.

On our blog, we offer ongoing updates about the situation around the Earth and in the texts, we try to provide guidance – as much as possible

We want to give you the opportunity to act and to grow more than you thought you could

But yes, there is no idealizing views we present and there is no easy light fast food New Age materials that are found here. We will also talk about what’s not good in our reality, but there is so much light and love around the Earth and it is precisely out of that love everything happens.

It isn’t the darkness that sends the energies that triggers the change around Earth. It isn’t the darkness that makes people find their hidden fears and other negative energies. It’s development.

It is man’s journey through mortality, shaped by human needs. Needs seen from a different perspective than we down here in the incarnation are accustomed to think of. There is a need to provide a long procession way surrounded by suffering and misery. There is a need to solve the old negative context and a need for healing. How healing looks is very different for different people, but everyone craves to heal is love.

In the name of love couldn’t mankind look on some more hundreds of years, when so many are suffering. In the name of love, those who don’t want to be here on Earth, as she will go into a much brighter era after this shift, get a chance to work up the karma and the old conditions, and to develop as far as possible. To get a better start there where they are going.

Earth and everything on Earth as humans, animals, plants and everything else is just energy. The Earth is a hologram that is created for development and learning. Now we are moving into the next level in this hologram.

The Earth is not the only existing reality, but rather the opposite. Life is an illusion, said Buddha. So let’s take care of each other and, not least, ourselves in this illusion in the best possible way. Help each other to see and understand, so that more can get an opportunity to develop themselves! Help each other so that fewer people suffer needlessly!

****

Det finns många sidor på nätet som ger folk information eller desinformation om tidskvalitén och om vad som händer under den kommande månaden, detta år eller vad man ska göra för att nå uppfyllelsen av sina drömmar

Vår sida och vår blogg tillhör nog en mera svårsmält variant

Vi förmedlar i våra texter information om den tiden vi upplever nu. Detta är en del i vårt uppdrag.
Det är ingen lätt tid och det som kommer och redan är och har hänt under det pågående skiftet är inget enkelt.
Vi ger handledning för alla som läser det vi skriver genom att vi tydliggör i våra texter vad som kommer och vad man kan tänka på den närmaste tiden.

Eftersom det inte är en lätt tid där folk sitter och drömmar i solstolen med en fin drink i handen så blir budskapen likadana.
Det är bara att ta tag i sig själv, se fakta i ögonen och ta denna tid som chansen att utveckla sig själv och lära sig att lita på intuitionen och de egna känslorna, eller att försöka hitta sin väg och sina steg på sitt sätt.

Vi erbjuder just allting på gåvobasis för att alla ska ha möjligheten att möta oss, besöka våra event eller boka en egen tid med oss båda eller någon av oss. Gåvobasis innebär att du ge det som känns rätt för dig och det som du vill och kan ge som energiutjämning – ingen gåva är för liten.
Sedan vill vi med vårt agerande inte vara del i ett system som hindrar och som för med sig så mycket negativa energier.

På vår blogg erbjuder vi löpande updates om läget runt Jorden och i texterna försöker vi dessutom ge råd – så som det är möjligt

Vi vill ge dig en möjlighet att agera och att växa mer än du trodde du kan

Men visst, det är inget skönmåleri vi presenterar och det är inget lättsmält New Age -material som hittas här. Vi berättar även om det som inte är fint i vår verklighet, men det finns så mycket ljus och kärlek runt Jorden och det är just ut ur den kärleken allting händer.

Det är inte mörker som skickar ner energierna som sätter igång förändringen runt Jorden. Det är inte mörker som gör att människorna hittar sina undangömda rädslor och andra negativa energier. Det är utveckling.

Det är människans väg genom Jordelivet som formas efter människans behov. Behov som är sedda från ett annat perspektiv än vi här nere i inkarnationen är vana vid att tänka på. Det är ett behov av att lämna en lång processionsväg kantat av lidande och elände. Det är ett behov av att få lösa gamla negativa sammanhang och ett behov av läkning. Hur läkningen ser ut är väldigt olika för olika människor,  men det alla behöver för den är kärlek.

I kärlekens namn kunde inte mänskligheten titta på några hundratals år till, när så många lider. I kärlekens namn skulle de som inte vill vara kvar här på Jorden, när hon nu ska gå in i en så mycket ljusare epok efter detta skifte, få en chans att arbeta upp karma och gamla förutsättningar och att utvecklas så långt som bara är möjligt. För att få en bättre start där dit de är på väg.

Jorden och allt som finns på Jorden så som människor, djur, växter och allt annat är bara energi. Jorden är ett hologram som är skapt för utveckling och lärande. Nu är vi på väg in i nästa level i detta hologram.

Jorden är inte den enda existerande realitet utan snarare tvärtom. Livet är en illusion, sa Buddha. Så låt oss ta hand om varandra och, inte minst, oss själva i denna illusion på bästa tänkbara sätt. Hjälps åt för att få varandra att se och förstå, så att flera kan få en möjlighet att utveckla sig själv! Hjälps åt så att färre behöver lida i onödan!

What Is Happening Around The Earth? – Vad händer runt Jorden?

Why?

Why is it like this on Earth?

Are you working with light? Well then, you shouldn’t talk about darkness, they say.
Why not?

Should we close our eyes to the evil and darkness when we choose to act in love and light?

No, that just doesn’t work

People react to us because we’re talking about what is really happening here on Earth. Because we’re talking about that everything will be even worse than it already is already for many of us.
The people will soon react much more on the energies that come down to Earth than you can imagine today.

What is going on is the purification time.

Many of you may not even notice the energies, but others will get completely mad by them. If I say mad, I actually mean just that.

Yesterday was the crescent. Earth and Heaven opened there crown chakra and began to release the energies from home. They come down to Earth now through us, the twins and through them. For the New Moon in March, it will be different again. The energy will then be sent even from Sananda directly to Earth.

These energies are curative and givs healing. Light energies. Love. They draw up the dark hiding in humans. Sounds easy and nice and it is for many of us as well. Many will take development steps and they do not feel the weight that others may meet with these energies.

There is so much darkness in people. You hide it in you. Old memories. Old structures. The sudden loss of the power that controlled all this for years. Suddenly the hatred and the anger are felt. Suddenly the fear becomes unbearable. When hatred, fear and love comes together it collides.

It takes place in the individual and the communities react. The political leaders react. They do it properly. They’ll get a war. They ignore the consequences, as they have always done. They’ll just do it. It simply is time for war.

It whips up among the nations already. The propaganda is spreading it’s poison. Peoples read and hear and think. Peoples are afraid of each other. Peoples become afraid of other groups. They become suspicious. They are worried about their possessions, about their safety, about their life …

That is what is desired. That is what the propaganda wants. For preparing something that people would never agree to if they wouldn’t be so scared and lost.

Now until the summer, it will get worse and worse. It will be difficult to grasp what is happening. It will be incomprehensible. It already is, but so far, many turn a blind eye, so long as it is elsewhere. It creeps closer, believe me.

There will be war everywhere. This time, no one can stay outside.

Why do I write that? Me who likes to spread light and clarity? Because it is love that will becoming so difficult for people to bear that they become mad. It is love energies coming down and causing trouble.

It is the shift of the ages that makes humanity chooses to live out their darkness.

It is not evil and darkness that control so there will be war. It is humanity’s decision. They chose the short path. The violent way.

When we were in Hopi the medicine men asked from which direction we came to the Hopi.

We came from the West.

They became very serious. They know what this means. They know what it means when the twins, Pahanas helpers, come from the west to the Hopi. This means that humanity has chosen war and destruction instead of the slow painful way we would have been able to continue for so many more centuries. Many would have died too. The environment would have been poisoned further on. The poor would have continued to starve to death. The people would have continued to abuse one another. They would have continued to hate, to fear, to be angry for hundreds of years. Now it will be tough, but for a limited time.

Sometimes it is better to go for a quick but fierce and horrible way than to suffer for a long time.

Until 2018, it will be extremely heavy and difficult to manage.

No, there is no point in being afraid.

It’s just that I want you to become aware of. When something surprises you than it is difficult to defend yourself and not be afraid. When you understand that it will come then you can prepare, you have a chance to think before it’s there.

There is no point being afraid of all this, we are just on the way we should be on.

What you should do is to trust your instinct, your intuition. Practice yourself to ignore to be normal and to act according to the standards. Do you feel that you shouldn’t get you on this plane? Don’t get on it then! Do you feel you shouldn’t go to work right now. Stay home! Do you feel you should do something, you do so and vice versa.

You will just be in the place you should be in. You will feel the love flowing to you and you will be able to rest in it.

You will not be lost because you will not be afraid. You will not lose you. Trust yourself!

****

Varför?

Varför är det så som det är på Jorden?

Jobbar du med ljus? Ja då ska du inte pratar om mörkret, säger de.
Varför inte?

Ska vi blunda för ondskan och mörkret för vi själva välja att agera för kärlek och ljus?

Nej, det funkar ju bara inte

Folk reagerar på oss för att vi pratar om det som verkligen händer här på Jorden. För att vi pratar om att allt kommer bli värre än det redan är för många.
Människorna kommer snart att reagera mycket mer på energierna som kommer ner till Jorden än du kan föreställa dig idag.

Det som är på gång är ju purification time, reningstiden.

Många av er kommer kanske inte ens märker av energierna, men andra blir helt tokiga av dem. Säger jag tokig så menar jag faktiskt just detta.

Igår var det halvmåne. Jorden och Himlen öppnade sina kronchakran och började släppa genom energierna hemifrån. De kommer ner till Jorden nu genom oss, tvillingarna och genom dem. Till nymånen i mars kommer det att bli annorlunda igen. Energierna kommer då att skickas även från Sananda direkt till Jorden.

Dessa energier är läkande och helande. Ljusa energier. Kärlek. De drar upp det mörka som gömmer sig i människorna. Låter lätt och fint och det är det nog för många också. Många kommer att ta utvecklingssteg och de känner inte av det tunga som andra får möta med dessa energier.

Det finns så mycket mörker i människorna. Ni gömmer det i er. Gamla minnen. Gamla strukturer. Plötsligt försvinner makten som kontrollerade detta alla åren. Plötsligt känns hatet och ilskan. Plötsligt blir rädslan outhärdligt. När hat, rädsla och kärlek möts så krockar det.

Det sker i individen och samhällena reagerar. De politiska ledarna reagerar. De gör det de ska. De ska få fram ett krig. De struntar i konsekvenserna, som de alltid har gjort. De ska bara göra det. Det är dags för krig helt enkelt.

Det eggas upp bland folken redan nu. Propagandan sprider sitt gift. Människorna läser och hör och tror. Människorna blir rädda för varandra. Människorna blir rädda för andra grupper. De blir misstänksamma. De blir oroliga för sina ägodelar, för sin säkerhet, för sitt liv…

Det är det som önskas. Det är det propagandan vill. För den förbereder något som människorna aldrig skulle gå med på om de inte skulle vara så rädda och vilsna.

Nu fram till sommaren kommer det bli värre och värre. Det kommer bli svårt att fatta vad som händer. Det kommer bli obegripligt. Det är det redan men än så länge kan många blunda, än så länge är det någon annanstans. Det kryper närmare, tror mig.

De kommer bli krig överallt. Denna gången kan ingen håller sig utanför.

Varför skriver jag det? Jag som ska sprida ljus och klarhet? För att det är kärleken som kommer som blir så svårt för människorna att tåla att de blir galna. Det är kärleksenergierna som kommer ner och ställer till det.

Det är skiftet mellan tiderna som gör att mänskligheten väljer att leva ut sitt mörker.

Det är inte ondskan och mörkret som styr så det blir krig. Det är mänsklighetens beslut. De valde den korta vägen. Den våldsamma vägen.

När vi var i Hopi frågade medicinmännen från vilket väderstreck vi kom till Hopi.

Vi kom västerifrån.

De blev väldigt allvarliga. De vet vad detta betyder. De vet vad det betyder när tvillingarna, Pahanas hjälpare, kommer västerifrån till Hopi. Det betyder att mänskligheten har valt krig och förödelse istället för den långsamma plågsamma vägen vi skulle kunnat fortsätta på så många århundraden till. Många skulle då dött med. Miljön skulle förgiftats vidare. De fattiga skulle fortsatt att svälta ihjäl. Människorna skulle fortsatt att förgripa sig på varandra. De skulle fortsatt att hata, att vara rädda, att vara arga i hundratals år till. Nu kommer det vara tufft, men under en begränsad tid.

Ibland är det bättre att gå en snabb men hård och hemsk väg än att lider under lång tid.

Fram till 2018 kommer det bli extremt tungt och svårt att klara sig.

Nej, det är ingen idé att vara rädd.

Det är just det jag vill att ni blir medvetna om. När något överraskar en så blir det svårt att värja sig och inte bli rädd. När man förstå att det ska komma då kan man förbereder sig, man har en chans att tänka till innan det är där.

Det är ingen idé att vara rädd för alla är vi precis på den vägen vi ska vara på.

Det du ska göra är att lita på din instinkt, din intuition. Övar dig på att strunta i att vara vanlig och agerar enligt normerna. Känner du att du inte ska sätta dig på det flygplanet? Gör inte det då! Känner du för att inte gå till jobbet just idag. Stanna hemma! Känner du att du ska göra något så gör du det och tvärtom.

Du kommer precis vara på det stället du ska vara på. Du kommer att känna kärleken som strömmar till dig och du kommer att kunna vila i den

Du kommer inte bli vilsen för du kommer inte bli rädd. Du kommer inte att tappa dig. Lita på dig själv!

 

Hopi Land And The Healing Of The Earth – Hopi land och helandet av Jorden

The shift soon is landed completely on Earth.
The imbalance will now be healed completely down here. Now comes the strongest reaction in humans.
Purification time, where the pure energies that come down to Earth, becomes a contrast to what remains in people after this time with very dark energies.

To see oneself has not been easy, and thus it has been difficult to see ones origin and how life on Earth works.
To choose the bright way in oneself during this time of purification and to choose forgiveness is healing.
After oppression and assault experiences that we, all humans, have made through the lives, it is vital if one choose to stay in the old experiences one has gone through, or if one choose not to do it.
All humans have to choose for themselves, and it is to heal themselves to opt out of the darkness they have experienced and to forgive.

We, all the people on Earth, comes from the same energy, the same origin.
If you choose not to forgive then you choose the darkness that you have suffered from and you will unconsciously act so towards others in any form.
It becomes a never-ending story of dark energies until people come to the point that they understand that it will last forever until forgiven, others and even their own actions.
This knowledge is healing in itself, to remember and even feel that darkness breeds darkness and light breeds light.

We, Anders and Ellen, will travel to Arizona because it is in that place the imbalance began. We were there at that time and to close the circle we also will be there when the last step of healing of the Earth will occur.

It is in this step that the imbalance is healed completely down on Earth. Each of the nine stages of healing and energy changes by healing, the humans have felt. The closer to Earth these changes are, the more people notice them. And now comes the final step in the healing which lands entirely on Earth.
Then it’s up to the humans to choose their healing and their own way.

It is a part of life and the challenge down here just to understand life and its ways.

Hopi means peace, and this is waiting after the shift.

*****

Skiftet har snart landat helt på Jorden.
Obalansen kommer nu att läkas ihop helt här nere. Nu kommer den starkaste reaktionen i människorna.
Reningstiden, där de rena energier som kommer ner till Jorden, blir en kontrast till det som  sitter kvar i människor efter den här tiden med mycket mörka energier.

Att se sig själv har inte varit lätt och därmed har det varit svårt att se sitt ursprung och hur livet på Jorden fungerar.
Att välja den ljusare vägen i sig själv under den här tiden är rening och att välja förlåtelse är läkning.
Efter förtryck och övergrepps upplevelser som vi, alla människor, har upplevt genom liven, är det avgörande om man väljer att hålla kvar i de gamla upplevelserna man gått igenom eller om man väljer att inte göra det.
Alla måste välja själva, och det är att läka sig själv att välja bort det mörka man upplevt och att förlåta.

Vi, alla människor på Jorden, kommer från samma energi, samma ursprung.
Väljer man inte att förlåta så väljer man det mörker som man själv har utsatts för och gör omedvetet samma handling mot andra i någon form.
Det blir en rundgång av mörka energier tills människor kommer till den punkt att dom förstår att det kommer hålla på i evighet tills man förlåtit, andras och även sina egna handlingar.
Den kunskapen är läkande i sig självt, att minnas och även känner att mörker föder mörker och ljus föder ljus.

Vi, Anders och Ellen, åker till Arizona för att det är på den platsen som obalansen en gång började. Vi var där på den tiden och för att sluta cirkeln så kommer vi även vara där när sista steget av läkningen för Jorden kommer.

Det är i detta steg som obalansen läks helt nere på Jorden. Varje av de nio stegens läkning och energiförändringarna genom läkningen har människorna känt av.  Ju närmare Jorden dessa ändringar kommer desto mer märker människorna av dem. Och nu kommer det sista steget i läkningen som landa helt på Jorden.
Sedan är det upp till människorna att välja sin läkning och sin egen väg.

Det är en del av livet och utmaningen här nere att just förstå livet och dess vägar.

Hopi betyder fred, och det är det som väntar efter skiftet.

Purification time – Reningstiden

There are many interpretations about the period we are in now, and there are many writings, prophecies and stories. There are also as many different names, the name of the spirit world, the name of the Earth and names with different meanings.

The interpretations of the prophecies and texts of the books from different times and places, are interpretations of the same events that have taken place or will be taking place on Earth.

The Great One which I call (totality) it is what we come from, there are many names. It doesn’t really matter what name you put, the Great One know anyway.

The Great One is all around us and in us (totality). So what people do to others they do against themselves. What people do to the Earth and the Heaven they do against themselves.

What I, Anders, and Ellen works with is the shift (energy changes on Earth). The time we lived with much oppression and abuse of human beings and the Earth is over, there will be a purification, and that means that we will be tested on what we remember of what we are after this very tough time we lived.

People see now what happens on Earth, storms, floods, war, persecution and people flee for a safer place to live.

We see how it escalates around us, the energies are on all nine dimensions changed to the new (new time), it’s here on the Earth left now.

We need incarnation on Earth to take down the shift all the way through the realms of the Earth, this is our role throughout the past two years, it has been intensive work for us and for those around who helped us. It is our way as for all who have their way to go. There is constant work on changes in the energies, with direct contact and guidance from the spirit world.

Many have understood what is going on and many will never understand what happens, no matter, it is purification time there will be other times, human times, it becomes easier to see and connect with the spirit world.

It is the purification time right now down here on Earth, it will last a few years, down here, everything goes much slower than in the spirit world, it will be tough, it will happen a lot and people will be afraid.

*****

Det finns många tolkningar om tiden vi är i nu, och det finns många skrifter, profetior och berättelser. Det finns också lika många olika namn, namn i andevärlden, namn på jorden och namn med olika betydelser.

Tolkningarna i profetiorna och texterna i böckerna från olika tider och platser, är tolkningar av samma händelser som utspelat sig eller kommer att utspela sig på jorden.

Den store som jag kallar (helheten) allt det som vi kommer ifrån finns det många namn på. Spelar ingen roll egentligen vilka namn man sätter, den store vet ändå.

Den store är allt som finns omkring oss och i oss (helheten).  Så det människor gör mot andra gör dom mot sig själva. Det människor gör mot jorden och himlen gör dom mot sig själva.

Det som jag Anders och Ellen jobbar med är skiftet (energiförändringarna på jorden). Den tid vi levt med mycket förtryck och övergrepp mot människor och jorden är slut, det kommer en reningstid och med det menas att vi testas om vad vi kommer ihåg egentligen från vilka vi är efter den här ganska tuffa tid vi levt.

Alla ser nu vad som händer på jorden stormar översvämmningar krig, förföljelse och människor flyr efter en säkrare plats att leva på.

Vi ser hur det eskalerar runt oss, energierna är på alla nio plan ändrade till det nya (den nya tiden), det är bara jorden kvar nu.

Det behövs inkarnering på jorden för att ta ner skiftet hela vägen genom världarna till jorden, detta är våran roll som dom senaste två åren varit intensivt arbete för oss och för dom runt som hjälpt oss. Det är våran väg precis som för alla som har sin väg att gå. Det är konstant arbete med ändringar i energierna, med direkt kontakt och vägledning från andevärlden.

Många har förstått vad som händer och många kommer aldrig förstå vad som händer, det spelar ingen roll det är reningstid vi är på väg mot andra tider, människans tider, det blir lättare att se och få kontakt med andevärlden.

Det är reningstiden nu här nere på jorden den kommer att hålla på några år, för här nere går allt mycket långsammare än i andevärlden, det kommer bli tufft det kommer hända mycket och människor kommer vara rädda.

 

 

När man läser tidningen – When you read the newspaper

När man läser tidningen, ser på nyheter eller på annat sätt befattar sig med det som händer runt vår Jord just nu
så skulle man kunna bli helt hopplös och ledsen och uppgiven
Tur jag vet vart vi ska och varför människorna ska gå genom detta
Att se hela världen, Jorden och människorna från min position är så annorlunda

Det är som om mänskligheten bara se ett löv och inte hela trädet
De ser en så liten del av helheten
Och försöker de göra något positivt så ser de bara ett eller två steg framåt och missar att det finns fyra fem steg till
De ser gärna till sitt eget i första hand men förstår inte att deras eget är helt beroende av allt annat
Om jag inte kan äta pengar och inte kan andas dem heller hur ska jag då överlever när jag förstör miljön?
Att befatta sig med att kunna möjliggöra resor till andra planeter när jag inte ens lyckas att ta hand om den egna…

Att vara stolt över en produkt som använder material från sockerrör för att vara miljövänlig…
Sockerrör planteras istället för andra växter som befolkningen i landet där skulle behöver för att kunna få mat
Sockerrör planteras på mark som blev röjd där det var urskog förut
Urskogen försvinner
Luften försvinner
osv
Detta är bara ett exempel men det är ganska tydligt hur närsynta människorna är
Ja visst, jag vet att de menar väl
Så är det ju och något behöver ju göras
Vi behöver väl börja där vi är

Vi upplever en extrem tid nu
Våra medier visar oss inte ens hälften av allt som händer runt vårt lilla klot i universum
Ändå räcker det för att de ska skapa ångest och rädsla
Hat och ilska
Hopplöshet

Jag förstår att det blir så
Det är nog det som är meningen

Och det är dags att vakna till och fatta att det är en speciell tid vi lever i och
att det inte går att neka längre till att det händer allt på en gång
att det blir extremt mycket
Det går inte att bortförklara längre som naturligt och normalt
Det går inte att blunda längre

Jag kan inte låtsas om att det här inte är tungt det som sker
Nej det är inte samma sak som att sprida rädsla och mörker
Det är att visa människorna en del av allt som händer
Det är att sluta dalta när det inte är läge för det
Sedan finns det vägar att gå och det finns en väg genom detta
Om du inte tittar på det som finns och förstår varför så kommer det bli svårt att hitta vägen genom det med
Det kommer bli en tuff tid nu
Det som redan känns för mycket kommer bli mer
Det som redan är ett helvete för vissa kommer bli det för flera
Det är bara att inse

Jag har många svar när någon fråga
Jag kan förklara hur jag ser på det som händer
Vi berättar om det hela tiden
Kom och lyssna!
Bildar dig sedan en egen uppfattning

Jag kan inte bara skriva om ljus och kärlek denna tid
Jag kan försöka leva ljus och kärlek istället
Det är i det vägen genom skiftet ligger

*****

When you read the newspaper, watch the news or if you are in any other way concerned with what is happening around our Earth right now
one could be completely hopeless and sad and dejected
Luckily, I know where we’re going and why people should go through this
To see the world, the Earth and the people from my position is so different

It is as if humanity only see the leaves and not the entire tree
They see a small part of the whole
And if they try to do something positive they see only one or two steps ahead and miss that there are four five steps left to go
They like to see to their own cause in the first place but don’t understand that their own is entirely dependent on everything else
If I can’t eat money and can’t breathe them, how shall I survive when I destroy the environment?
To consider the problem of travelling to other planets when I did not even manage to take care of our own…

To be proud of a product using materials from sugar cane to be environmentally friendly …
Sugar cane is planted instead of other plants that the population of the country which would need to be able to get food
Sugar cane is planted on land that was cleared where it was primeval forest before
The forest disappears
The air disappears
etc
This is just an example, but it’s pretty clear how myopic people are
Yes yes, I know they mean well
So it is, of course, and something needs to be done after all
We however need to start where we are
We are experiencing an extreme time now
Our media shows us not even half of everything happening around our little globe in the Universe
Yet, it is enough to create anxiety and fear
Hatred and anger
Hopelessness

I understand that it will be so
That’s probably what’s the point

And it is time to wake up and understand that it is a special time in which we live and
you can’t deny anymore that it happens all at once
it is extremely much
You can’t whitewash this longer as naturally and normally
You can’t wink at this anymore

I can’t pretend that what happens isn’t heavy
No it’s not the same thing as to spread fear and darkness
It’s to show people a part of everything that happens
It is to stop cosset when it isn’t the right position for it
Then there are ways to go and there is a way through this
If you are not looking at what happens and understand why you will have a hard time to find the way through this
It will be a tough time now
What already feels to much will become more
What already is a hell for some will be it for more
Just realize

I have many answers when one asks a question
I can explain how I look at what is happening
We talk about it all the time
Come and listen!
Then form your own opinion
I can’t just write about light and love this time
I can try to live light and love instead
In this lies the way through this shift

/Ellen

En speciell tid nu – A special time it is right now

En speciell tid nu

Jag, Ellen, har jobbat länge med människor
Just nu är det lite svårare att nå fram med det vi vill förmedla
Det förutsätts hierarkier och människorna förstår inte riktigt vad som händer när vi agerar
Det är inga hierarkier i vårt tänk
Det är ett samarbete vi har med deltagarna i våra event
Arbetar vi med någon så lär vi oss mer och mer
Både vi och den människan vi hjälper en bit på vägen

Samarbete och jämställdhet verkar fortfarande inte vara en självklarhet när det gäller andlighet
Dags att ändra på det

Vi som lever här på jorden är som blommor på en blomsteräng
Alla är olika och alla bidrar till helheten
Vi har olika egenskaper och aspekter
Vi har olika förmågor, kunskap och förutsättningar
Vi har olika uppdrag och syften med vår inkarnation
Alla bidrar vi till helheten
Alla behövs
Alla är lika mycket värda
Bara för att man är olika betyder det inte att den ena är bättre än den andre
Vi är bara annorlunda

*****************************

A special time it is right now
I, Ellen, have worked under a long time with people
Right now it’s a little harder to achieve what we want to convey
Hierarchies are assumed and people do not really understand what happens when we act
There are no hierarchies in our thinking
It is a partnership we have with the participants in our events
We work with someone and we learn more and more at the same time
Both we and the person we help on her way
Cooperation and equality still seems not to be a matter of course in spirituality
Time to change that
We who live on this Earth are like flowers in a field of flowers
Everyone is different and everyone contributes to the whole
We have different features and aspects
We have different abilities, knowledge and conditions
We have different missions and purposes of our incarnation
All we contribute to the big picture
All are needed
All are equal
Just because one is unequal doesn’t mean that one is better than the other
We are just different