Etikettarkiv: Shaman

The Wizards Burns No Longer – Nåjderna bränns inte längre

Trumma

Full moon

The next step on our journey
We are moving forward
following the river
following the flow
On and on through the ages
Now it’s really out of the system

Wizards burns no longer today
Medicine men and women may live

They are still exposed and hear one or the other
They might still being somehow excluded
For still people are afraid of them

Now we show ourselves
Put feathers on the jacket and walk back straight

What a joy it is to see a shaman rise
A helper showing itself in freedom and pride

Now we leave the frames and cross borders
Now we are free and back straight
The twins have gone a step further

Now it’s yours to meet us

Come and hear what we have to tell you

Soon the Moon is new in March
The cycle of Earth takes another step

****

Fullmåne

Nästa steg på vår färd
Vi går framåt
Följer floden
Följer flödet
Vidare och vidare genom tiderna
Nu är det verkligen ut ur systemet som gäller

Nåjderna bränns inte längre idag
Medicinmännen och -kvinnorna får leva

De blir utsatta än och får höra det ena eller andra
De kanske hamnar utanför på något sätt fortfarande
För fortfarande är människorna rädda för dem

Nu visar vi oss
Sätter fjäderna på jackan och går med rak rygg

Vilken glädje det är att se en schaman resa sig
En hjälpare som visar sig i frihet och stolthet

Nu lämnar vi ramerna och gränserna
Nu går vi fria och raka i ryggen
Tvillingarna har gått ett steg till

Nu är det ert att möta oss

Kom och hör vad vi har att berätta för dig

Snart kommer nymånen i mars
Jordens cykel går in i nästa steg

En speciell tid nu – A special time it is right now

En speciell tid nu

Jag, Ellen, har jobbat länge med människor
Just nu är det lite svårare att nå fram med det vi vill förmedla
Det förutsätts hierarkier och människorna förstår inte riktigt vad som händer när vi agerar
Det är inga hierarkier i vårt tänk
Det är ett samarbete vi har med deltagarna i våra event
Arbetar vi med någon så lär vi oss mer och mer
Både vi och den människan vi hjälper en bit på vägen

Samarbete och jämställdhet verkar fortfarande inte vara en självklarhet när det gäller andlighet
Dags att ändra på det

Vi som lever här på jorden är som blommor på en blomsteräng
Alla är olika och alla bidrar till helheten
Vi har olika egenskaper och aspekter
Vi har olika förmågor, kunskap och förutsättningar
Vi har olika uppdrag och syften med vår inkarnation
Alla bidrar vi till helheten
Alla behövs
Alla är lika mycket värda
Bara för att man är olika betyder det inte att den ena är bättre än den andre
Vi är bara annorlunda

*****************************

A special time it is right now
I, Ellen, have worked under a long time with people
Right now it’s a little harder to achieve what we want to convey
Hierarchies are assumed and people do not really understand what happens when we act
There are no hierarchies in our thinking
It is a partnership we have with the participants in our events
We work with someone and we learn more and more at the same time
Both we and the person we help on her way
Cooperation and equality still seems not to be a matter of course in spirituality
Time to change that
We who live on this Earth are like flowers in a field of flowers
Everyone is different and everyone contributes to the whole
We have different features and aspects
We have different abilities, knowledge and conditions
We have different missions and purposes of our incarnation
All we contribute to the big picture
All are needed
All are equal
Just because one is unequal doesn’t mean that one is better than the other
We are just different