Etikettarkiv: Hopi

Hopi Land And The Healing Of The Earth – Hopi land och helandet av Jorden

The shift soon is landed completely on Earth.
The imbalance will now be healed completely down here. Now comes the strongest reaction in humans.
Purification time, where the pure energies that come down to Earth, becomes a contrast to what remains in people after this time with very dark energies.

To see oneself has not been easy, and thus it has been difficult to see ones origin and how life on Earth works.
To choose the bright way in oneself during this time of purification and to choose forgiveness is healing.
After oppression and assault experiences that we, all humans, have made through the lives, it is vital if one choose to stay in the old experiences one has gone through, or if one choose not to do it.
All humans have to choose for themselves, and it is to heal themselves to opt out of the darkness they have experienced and to forgive.

We, all the people on Earth, comes from the same energy, the same origin.
If you choose not to forgive then you choose the darkness that you have suffered from and you will unconsciously act so towards others in any form.
It becomes a never-ending story of dark energies until people come to the point that they understand that it will last forever until forgiven, others and even their own actions.
This knowledge is healing in itself, to remember and even feel that darkness breeds darkness and light breeds light.

We, Anders and Ellen, will travel to Arizona because it is in that place the imbalance began. We were there at that time and to close the circle we also will be there when the last step of healing of the Earth will occur.

It is in this step that the imbalance is healed completely down on Earth. Each of the nine stages of healing and energy changes by healing, the humans have felt. The closer to Earth these changes are, the more people notice them. And now comes the final step in the healing which lands entirely on Earth.
Then it’s up to the humans to choose their healing and their own way.

It is a part of life and the challenge down here just to understand life and its ways.

Hopi means peace, and this is waiting after the shift.

*****

Skiftet har snart landat helt på Jorden.
Obalansen kommer nu att läkas ihop helt här nere. Nu kommer den starkaste reaktionen i människorna.
Reningstiden, där de rena energier som kommer ner till Jorden, blir en kontrast till det som  sitter kvar i människor efter den här tiden med mycket mörka energier.

Att se sig själv har inte varit lätt och därmed har det varit svårt att se sitt ursprung och hur livet på Jorden fungerar.
Att välja den ljusare vägen i sig själv under den här tiden är rening och att välja förlåtelse är läkning.
Efter förtryck och övergrepps upplevelser som vi, alla människor, har upplevt genom liven, är det avgörande om man väljer att hålla kvar i de gamla upplevelserna man gått igenom eller om man väljer att inte göra det.
Alla måste välja själva, och det är att läka sig själv att välja bort det mörka man upplevt och att förlåta.

Vi, alla människor på Jorden, kommer från samma energi, samma ursprung.
Väljer man inte att förlåta så väljer man det mörker som man själv har utsatts för och gör omedvetet samma handling mot andra i någon form.
Det blir en rundgång av mörka energier tills människor kommer till den punkt att dom förstår att det kommer hålla på i evighet tills man förlåtit, andras och även sina egna handlingar.
Den kunskapen är läkande i sig självt, att minnas och även känner att mörker föder mörker och ljus föder ljus.

Vi, Anders och Ellen, åker till Arizona för att det är på den platsen som obalansen en gång började. Vi var där på den tiden och för att sluta cirkeln så kommer vi även vara där när sista steget av läkningen för Jorden kommer.

Det är i detta steg som obalansen läks helt nere på Jorden. Varje av de nio stegens läkning och energiförändringarna genom läkningen har människorna känt av.  Ju närmare Jorden dessa ändringar kommer desto mer märker människorna av dem. Och nu kommer det sista steget i läkningen som landa helt på Jorden.
Sedan är det upp till människorna att välja sin läkning och sin egen väg.

Det är en del av livet och utmaningen här nere att just förstå livet och dess vägar.

Hopi betyder fred, och det är det som väntar efter skiftet.