Etikettarkiv: Earth

När man läser tidningen – When you read the newspaper

När man läser tidningen, ser på nyheter eller på annat sätt befattar sig med det som händer runt vår Jord just nu
så skulle man kunna bli helt hopplös och ledsen och uppgiven
Tur jag vet vart vi ska och varför människorna ska gå genom detta
Att se hela världen, Jorden och människorna från min position är så annorlunda

Det är som om mänskligheten bara se ett löv och inte hela trädet
De ser en så liten del av helheten
Och försöker de göra något positivt så ser de bara ett eller två steg framåt och missar att det finns fyra fem steg till
De ser gärna till sitt eget i första hand men förstår inte att deras eget är helt beroende av allt annat
Om jag inte kan äta pengar och inte kan andas dem heller hur ska jag då överlever när jag förstör miljön?
Att befatta sig med att kunna möjliggöra resor till andra planeter när jag inte ens lyckas att ta hand om den egna…

Att vara stolt över en produkt som använder material från sockerrör för att vara miljövänlig…
Sockerrör planteras istället för andra växter som befolkningen i landet där skulle behöver för att kunna få mat
Sockerrör planteras på mark som blev röjd där det var urskog förut
Urskogen försvinner
Luften försvinner
osv
Detta är bara ett exempel men det är ganska tydligt hur närsynta människorna är
Ja visst, jag vet att de menar väl
Så är det ju och något behöver ju göras
Vi behöver väl börja där vi är

Vi upplever en extrem tid nu
Våra medier visar oss inte ens hälften av allt som händer runt vårt lilla klot i universum
Ändå räcker det för att de ska skapa ångest och rädsla
Hat och ilska
Hopplöshet

Jag förstår att det blir så
Det är nog det som är meningen

Och det är dags att vakna till och fatta att det är en speciell tid vi lever i och
att det inte går att neka längre till att det händer allt på en gång
att det blir extremt mycket
Det går inte att bortförklara längre som naturligt och normalt
Det går inte att blunda längre

Jag kan inte låtsas om att det här inte är tungt det som sker
Nej det är inte samma sak som att sprida rädsla och mörker
Det är att visa människorna en del av allt som händer
Det är att sluta dalta när det inte är läge för det
Sedan finns det vägar att gå och det finns en väg genom detta
Om du inte tittar på det som finns och förstår varför så kommer det bli svårt att hitta vägen genom det med
Det kommer bli en tuff tid nu
Det som redan känns för mycket kommer bli mer
Det som redan är ett helvete för vissa kommer bli det för flera
Det är bara att inse

Jag har många svar när någon fråga
Jag kan förklara hur jag ser på det som händer
Vi berättar om det hela tiden
Kom och lyssna!
Bildar dig sedan en egen uppfattning

Jag kan inte bara skriva om ljus och kärlek denna tid
Jag kan försöka leva ljus och kärlek istället
Det är i det vägen genom skiftet ligger

*****

When you read the newspaper, watch the news or if you are in any other way concerned with what is happening around our Earth right now
one could be completely hopeless and sad and dejected
Luckily, I know where we’re going and why people should go through this
To see the world, the Earth and the people from my position is so different

It is as if humanity only see the leaves and not the entire tree
They see a small part of the whole
And if they try to do something positive they see only one or two steps ahead and miss that there are four five steps left to go
They like to see to their own cause in the first place but don’t understand that their own is entirely dependent on everything else
If I can’t eat money and can’t breathe them, how shall I survive when I destroy the environment?
To consider the problem of travelling to other planets when I did not even manage to take care of our own…

To be proud of a product using materials from sugar cane to be environmentally friendly …
Sugar cane is planted instead of other plants that the population of the country which would need to be able to get food
Sugar cane is planted on land that was cleared where it was primeval forest before
The forest disappears
The air disappears
etc
This is just an example, but it’s pretty clear how myopic people are
Yes yes, I know they mean well
So it is, of course, and something needs to be done after all
We however need to start where we are
We are experiencing an extreme time now
Our media shows us not even half of everything happening around our little globe in the Universe
Yet, it is enough to create anxiety and fear
Hatred and anger
Hopelessness

I understand that it will be so
That’s probably what’s the point

And it is time to wake up and understand that it is a special time in which we live and
you can’t deny anymore that it happens all at once
it is extremely much
You can’t whitewash this longer as naturally and normally
You can’t wink at this anymore

I can’t pretend that what happens isn’t heavy
No it’s not the same thing as to spread fear and darkness
It’s to show people a part of everything that happens
It is to stop cosset when it isn’t the right position for it
Then there are ways to go and there is a way through this
If you are not looking at what happens and understand why you will have a hard time to find the way through this
It will be a tough time now
What already feels to much will become more
What already is a hell for some will be it for more
Just realize

I have many answers when one asks a question
I can explain how I look at what is happening
We talk about it all the time
Come and listen!
Then form your own opinion
I can’t just write about light and love this time
I can try to live light and love instead
In this lies the way through this shift

/Ellen