Etikettarkiv: Blog

We And Our Blog – Vi och vår blogg

There are many pages online giving people information or misinformation about the quality of time and what is happening over the next month, this year or what to do to reach the fulfillment of their dreams.

Our homepage and our blog belongs to probably a more indigestible variant

We bring in our texts information about the time we are experiencing now. This is part of our mission.
It is not an easy time and what will and already has happened during the ongoing shift is not easy.
We give guidance to anyone who reads what we write because we make clear in our texts what will come and what to consider in the near future.

Since it is not an easy time where people sit and dream in the sun bed with a nice drink in your hand becomes our messages alike.
Just grab yourself and face the facts and take this time as a chance to develop yourself and learn to trust your intuition and your own feelings, or try to find your way and your steps on your way.

We offer just everything on donation basis for everyone to have the opportunity to meet us, visit our events or book a private time with both of us or one of us. Donation basis means you give what feels right for you and what you want to and can provide as an energy equalization – no gift is too small.
Than will we with our acting not be part of a system that blocks and that brings so much negative energies.

On our blog, we offer ongoing updates about the situation around the Earth and in the texts, we try to provide guidance – as much as possible

We want to give you the opportunity to act and to grow more than you thought you could

But yes, there is no idealizing views we present and there is no easy light fast food New Age materials that are found here. We will also talk about what’s not good in our reality, but there is so much light and love around the Earth and it is precisely out of that love everything happens.

It isn’t the darkness that sends the energies that triggers the change around Earth. It isn’t the darkness that makes people find their hidden fears and other negative energies. It’s development.

It is man’s journey through mortality, shaped by human needs. Needs seen from a different perspective than we down here in the incarnation are accustomed to think of. There is a need to provide a long procession way surrounded by suffering and misery. There is a need to solve the old negative context and a need for healing. How healing looks is very different for different people, but everyone craves to heal is love.

In the name of love couldn’t mankind look on some more hundreds of years, when so many are suffering. In the name of love, those who don’t want to be here on Earth, as she will go into a much brighter era after this shift, get a chance to work up the karma and the old conditions, and to develop as far as possible. To get a better start there where they are going.

Earth and everything on Earth as humans, animals, plants and everything else is just energy. The Earth is a hologram that is created for development and learning. Now we are moving into the next level in this hologram.

The Earth is not the only existing reality, but rather the opposite. Life is an illusion, said Buddha. So let’s take care of each other and, not least, ourselves in this illusion in the best possible way. Help each other to see and understand, so that more can get an opportunity to develop themselves! Help each other so that fewer people suffer needlessly!

****

Det finns många sidor på nätet som ger folk information eller desinformation om tidskvalitén och om vad som händer under den kommande månaden, detta år eller vad man ska göra för att nå uppfyllelsen av sina drömmar

Vår sida och vår blogg tillhör nog en mera svårsmält variant

Vi förmedlar i våra texter information om den tiden vi upplever nu. Detta är en del i vårt uppdrag.
Det är ingen lätt tid och det som kommer och redan är och har hänt under det pågående skiftet är inget enkelt.
Vi ger handledning för alla som läser det vi skriver genom att vi tydliggör i våra texter vad som kommer och vad man kan tänka på den närmaste tiden.

Eftersom det inte är en lätt tid där folk sitter och drömmar i solstolen med en fin drink i handen så blir budskapen likadana.
Det är bara att ta tag i sig själv, se fakta i ögonen och ta denna tid som chansen att utveckla sig själv och lära sig att lita på intuitionen och de egna känslorna, eller att försöka hitta sin väg och sina steg på sitt sätt.

Vi erbjuder just allting på gåvobasis för att alla ska ha möjligheten att möta oss, besöka våra event eller boka en egen tid med oss båda eller någon av oss. Gåvobasis innebär att du ge det som känns rätt för dig och det som du vill och kan ge som energiutjämning – ingen gåva är för liten.
Sedan vill vi med vårt agerande inte vara del i ett system som hindrar och som för med sig så mycket negativa energier.

På vår blogg erbjuder vi löpande updates om läget runt Jorden och i texterna försöker vi dessutom ge råd – så som det är möjligt

Vi vill ge dig en möjlighet att agera och att växa mer än du trodde du kan

Men visst, det är inget skönmåleri vi presenterar och det är inget lättsmält New Age -material som hittas här. Vi berättar även om det som inte är fint i vår verklighet, men det finns så mycket ljus och kärlek runt Jorden och det är just ut ur den kärleken allting händer.

Det är inte mörker som skickar ner energierna som sätter igång förändringen runt Jorden. Det är inte mörker som gör att människorna hittar sina undangömda rädslor och andra negativa energier. Det är utveckling.

Det är människans väg genom Jordelivet som formas efter människans behov. Behov som är sedda från ett annat perspektiv än vi här nere i inkarnationen är vana vid att tänka på. Det är ett behov av att lämna en lång processionsväg kantat av lidande och elände. Det är ett behov av att få lösa gamla negativa sammanhang och ett behov av läkning. Hur läkningen ser ut är väldigt olika för olika människor,  men det alla behöver för den är kärlek.

I kärlekens namn kunde inte mänskligheten titta på några hundratals år till, när så många lider. I kärlekens namn skulle de som inte vill vara kvar här på Jorden, när hon nu ska gå in i en så mycket ljusare epok efter detta skifte, få en chans att arbeta upp karma och gamla förutsättningar och att utvecklas så långt som bara är möjligt. För att få en bättre start där dit de är på väg.

Jorden och allt som finns på Jorden så som människor, djur, växter och allt annat är bara energi. Jorden är ett hologram som är skapt för utveckling och lärande. Nu är vi på väg in i nästa level i detta hologram.

Jorden är inte den enda existerande realitet utan snarare tvärtom. Livet är en illusion, sa Buddha. Så låt oss ta hand om varandra och, inte minst, oss själva i denna illusion på bästa tänkbara sätt. Hjälps åt för att få varandra att se och förstå, så att flera kan få en möjlighet att utveckla sig själv! Hjälps åt så att färre behöver lida i onödan!