Kategoriarkiv: Blog

Akuellt runt Jorden

Alla teman som är aktuella runt Jorden just nu
speglar den gångna jordperiodens teman
Det visas upp nu i slutet och det görs mycket försök att hålla kvar,
att förstärka, att manifestera det som har varit
Det finns makt bakom önskan att hålla kvar i det gamla

Det finns redan en blåkopia runt Jorden som väntar bara på att användas för att skapa det nya
Det kommer energier hela tiden som långsamt men säkert kommer in med instruktionerna för den nya perioden
Den nya periodens premisser kommer vara helt annorlunda
Både för Jorden, Himlen och för människorna
Förutsättningarna för kvinnligt och manligt kommer förändras
Vi ska gå med varandra inte mot varandra

Jag har sagt allt detta för länge sedan att det kommer bli så
Det börjar bli synligare nu och ni kanske börjar se
Så klart håller det på ett tag redan och kommer hålla på ett tag till att människorna förgör varandra och utsätter varandra
Sedan kommer det sättas stopp

Ta tag i ditt eget liv, dina egna inställningar, funderar hur du ser på saker och ting
Känn in hur du mår och hur andra mår
Ta tillfällena att utveckla dig själv och vidga dina vyer
Våga göra saker du aldrig har gjort
Våga agera som du aldrig har agerat
Varför ska du inte våga leva som du vill?
Hur påverkar dina handlingar andra?
Tänker du på följderna dina ageranden har?
Tänker du på barnen?
Tänker du på andra?
Tänker du på dig själv?
Vad står först i ledet när du ska agera?
Och hur gör du? Känner du in eller använder du förståndet?

Vi lever alltid i ett sammanhang
Vi ger varandra erfarenheter
Dessa skapar förutsättningar
Vad man sedan gör med de är upp till var och en

Möte med Between Worlds

Vi kommer att sätta upp vår tipi på tomten och tillbringa nästa helg med er som vill komma och

möta oss.

Lördagen den 22 och söndagen den 23 oktober 2016 är du välkommen!

Du kan hälsa på lördag mellan 10 och 21 eller/och söndag mellan 9 och 15

Hela helgen kommer vi att här och tillbringa tid med nya och gamla vänner.

Det går bra att få en enskild tid med oss (gåvobasis) i tipin eller bara komma förbi och hälsa.

Det här är ett bra tillfälle för alla intresserade att lära känna oss

Ta med egen mat och dryck!

Vi bjuder på kaffe vi kokar över elden

Tänk på att ha varma kläder och något att sitta på!

Vi träffas på Pålstorpsvägen 10 i Floda. 5 minuter från tågstationen

Ring Ellen 073-6238377 eller Anders 0705-433356
eller maila till info@betweenworlds.se om du undrar över något

 

DSC_0665

16 september 2016

Det händer mycket runt Jorden
Nyheterna om krig, övergrepp och otrevligheter kommer tät inpå varandra
Mänskligheten är i kris
Jorden är i kris
Många människor har dessutom sitt eget tungt att bära
Många människor känner in saker som händer och vet inte hur de ska hantera det
Många tvivla på sig själva och undrar hur de ska lösa situationen och hur deras framtid ser ut

Vi fortsätter att hjälpa dem som vill och hör av sig
Vi gör stora förändringar i energifälten för att få upp ett flöde i er och för att ge er möjlighet att gå vidare genom dessa virriga tider med en hel del mer klarhet och tydligare tillgång till er intuition
Vi agerar som de vi är
Kontakta du oss så avgör vi i samarbete med dig på vilket sätt vi kan hjälpa dig i din nuvarande situation
Vi verkar för dig på gåvobasis
För oss är det viktigt att ingen behöver känna att pengarna sätter gräns. Det är du som är viktigt inte den materiella ersättningen du kan ge.

Välkommen!
Telefon Ellen 073-6238377
info@betweenworlds.se

Brief description of the situation around the Earth * Kort beskrivning om läget runt Jorden

Brief description of the situation around the Earth seen from a different perspective

There are energies spreading out of the Earth from the equator to the north and to the south
These energies are Earthenergies of change
The same energies running when something breaks down
This looks to me like a fog in the surroundings and goes up to approximately one and a half meters in height
If you compare, they go near the German-Austrian border up to 10 meters height
It’s not a good feeling to be in these energies
It is easy to go into negative emotions, and it pulls up the themes in people

Simultaneously with these energies are the energies of the Shift now right down on the ground level
There are sharp energies, determined and changing
Right now they have a finishing quality, then they will change and go into a more starting up kind of energy

Simultaneously light and love and healing energies are running into people
The own darkness meets these bright energies and many people will feel chaos in the emotions
It’s a bit like pouring water on the fire, it reacts properly and sometimes it becomes almost like an explosion

That is how I see the development right now
I have not written like that for a while now
I simply was not supposed to write
Now is the time that everyone should be aware of what is happening
Anyone who wants to know will get the chance to know

Be aware that we are in the Shift of the Ages
It will be more tangible soon
Soon, you can not further ignore the developments
Start instead developments in yourself
Meet the themes that show themselves and grab them
Go into forgiveness and love instead of choosing darkness and anger, or other negative energies
Take a look at your own fear
Try to understand that you do not need to be afraid
Not for anything
Everything is as it should be and you will find your way

*****

Kort beskrivning om läget runt Jorden sett utifrån ett annat perspektiv

Det sprider sig energier ut ur Jorden från ekvatorn mot norr och mot söder
Dessa energier är jordenergier som är förändringens energi
Samma energier är igång när något bryts ner
Dessa ser jag som en dimma som här i trakten går ungefär upp till en och en halv meters höjd
Om man jämför så går de vid tysk-österrikiska gränsen upp till 10 meters höjd
Det är ingen bra känsla att vara i dessa energier
Det är lätt att gå in i negativa känslor och det drar upp teman i folk

Samtidigt med dessa energier är skiftesenergierna nu ända ner till jordnivå
Det är vassa energier, bestämda och förändrande
Just nu har de en avslutande kvalité, sedan kommer de förändras och går in i mera nystartsenergi

Samtidigt körs ljus och kärlek och läkande energierna in i människorna
Det egna mörkret möter dessa ljusa energier och i många människor blir det kaos i känslorna
Det är lite som att häller vatten på elden, det zischar ordentligt och ibland blir det nästan som en explosion

Det är så jag ser utvecklingen just nu
Jag har inte skrivit sånt på ett tag
Det var helt enkelt inte meningen att skriva
Nu är det dags att alla blir medvetna om det som händer
Alla som vill veta ska få chansen att veta

Var medvetna att vi är inne i skiftet
Det kommer bli mer gripbart snart
Snart kan ni inte blunda för utvecklingen längre
Börjar istället utvecklingen i er själva
Möt de teman som kommer upp och ta tag i dem
Gå in i förlåtelsen och kärlek istället för att välja mörker och ilska eller andra negativa energier
Ta och titta på din egen rädsla
Försök att förstå att du inte behöver vara rädd
Inte för något
Allt är som det ska vara och du kommer hitta din väg

Rädslor – Fears

Jag har skrivit om rädslor och hur människor agerar när dom är rädda, det är inte trevliga saker människor kan hitta på mot varandra när dom är i rädsla. Det blir krig inuti människor som sen sprider sig till större format runt jorden. Jag har skrivit om hat och det är inga trevliga saker människor gör mot varandra när dom är inne i att hata det blir samma sak. Jag har inte skrivit om hämnd men det är en följd av rädsla och hat, att hitta ett sätt att få det ur kroppen, det hat som människor går och bär på till följd av upplevelser dom vart med om. Människor gör handlingar mot andra som dom inte helt förstår för att t ex rädsla och hat är i vägen. Människor ser inte sig själva i hur dom agerar, hur ska ett samhälle fungera när nästan alla människor går och bär på allt inom sig, svaret blir att det är inget trevligt samhälle att leva i. För alla går och bär på någonting som dom vill bli av med, och alla aven om dom vet det eller inte försöker bli av med det dom bär på olika sätt, livets väg är det man bär inom sig, t ex hur människor väljer yrke eller partner. Det finns en bok som beskriver detta väldigt bra så att dom flesta förstår den heter ”att må dåligt är en bra början” av Bengt Stern, för det är just det att när människor mår dåligt så är något fel och borde tas om hand om, så det är en bra början att må dåligt, men det som händer när människor riktar hur dom mår utåt i stället för att se in i sig själv blir det aldrig bra för någon. Att bli vuxen ta ansvar är just att se in i sig själv istället för att rikta allt utåt mot omgivningen. Allt detta är en del av livet och det vi bär speglar utåt så är det för alla. Dom tider vi lever i nu på jorden kommer att testa människor till max att just välja väg, tittar dom på sig själva och förlåter, eller krigar dom ut det dom bär inom sig på omgivningen. Detta händer för fullt just nu runt jorden i krig eller inom familjer, just nu i en tid där det är viktigare än någonsin att hålla ihop. Det lyfts varnings tecken runt om på jorden från olika experter eller från människor som ser vad som håller på att hända. Men dom flesta blundar vill inte se, människor säger nej det är ingen som kan se vad som kommer hända, till och med människor som ser säger att dom inte ser för rädslan tar över. Men människor har egna val i hur dom agerar så är det, och man kan bara hoppas att dom väljer kärlek till sig själva och andra.

 

……..

I have written about fears and how people act when they are afraid, it’s not nice things people do against each other when they are in fear. It’s a war inside the people, and it then spreads to a larger size around the earth. I have written about hate and there is no nice things people do to each other when they are in hating it will be the same. I have not written about revenge but it is a result of fear and hatred. Becouse peouple is seeking a way to get it out of the body … the hatred that people  carry inside as a result of the experiences they been thru. People make actions against others that they do not fully understand, becouse fear and hatred becoms a wall infront of them. People do not see themselves in how they act, how can a society function when almost everyone carries everything within themselves, the answer will be that there is no nice community to live in. Becouse peouple carry on things inside that they want to get rid off, and all though they know it or not, they are trying to get rid of what they carry in different ways, the way of life is what one carries within , such as how people choose profession or a life partner. There is a book that describes this very well, so that most people understand it’s called ”feel bad is a good start” by Bengt Stern, becouse when people feel bad there is something wrong and it should be taken care of. So it is a good start to feel bad, but what happens when people address bad feelings outward instead of looking into oneself, it is never good for anyone. Becoming an adult taking responsibility is precisely to see into himself instead of targeting all outward toward the environment. All this is part of life and what we carry inside of us reflects outwards against the sorrounding peouple. The times we live in now on the earth will test people to the max to choose path, are they going to forgive, or will they warrior  out what they carry within themselves . These things happen right now around the world in wars, or in families. Right now in a time where it is more important than ever to stick together. There is peouple who is lifting the warning signs around the globe, there is various experts or people that do see what is happening. But most people close their eyes they do not see, people say no, it is no one who can see what will happen, even people who see says they do not see becouse the fear takes over. But people have their own choices in how they act, and one can only hope that they choose  love inside themselves and towords others

 

Back again

Back again after an intense and nice trip with meetings and experiences that brought us forward on our path

Now, we can welcome you here in Jonsered again

Welcome!

****

Tillbaka igen efter en intensiv och fin resa med möten och upplevelser som förde oss vidare på vår väg
Nu kan vi återigen ta emot er här i Jonsered

Välkomna!

Light – Ljus

There is so much chaos and so many feelings in people now
Everyone knows

If you point the focus in another direction, there is a lot of light on Earth
There are many among us who are holding the light, who are going with it in their hands
If you trust that you keep the light in your hands, in your heart and your soul,
if you trust that you will go through all the darkness coming and you will freely and strongly continue on your way, it will become easier even if it is spinning around you
You can keep your own light

It is easy to respond with anger and irritation on the spinning around you
Try to replace these feelings
It is enough to get a sense of compassion and an attempt of understanding, so it will be easier

****

Det är så mycket kaos och så många känslor nu i människorna
Det vet alla

Om du riktar fokus åt ett annat håll så finns det mycket ljus på Jorden
Det finns många bland oss som håller i ljuset, som går med det i händerna
Om du litar på att du håller ljuset i dina händer, i ditt hjärta och din själ,
om du litar på att du kommer gå genom allt mörker som kommer och att du kommer att gå fritt och starkt vidare på din väg
så får du det lättare även om det snurrar runtomkring
Du kan hålla kvar ditt eget ljus

Det är lätt att svara med ilska och irritation på snurrigheten runtom
Testa att byt ut dessa känslor
Det räcker att få in en känsla av omtanke och ett försök till förståelse så blir det lättare

Full Moon In March – Fullmåne i mars

Full Moon in March
Now ending a long period of groundwork for mankind
The energies that at the New Moon began to be sent into them are slowly increasing in strength

Which energies? Love
Love energy, the brightest. Which is at home in the origin. We all are love, light, in origin.
When people incarnate they bring in some dark energies and many have dark experiences from different lifes with them
These dark energies and emotions react to the love that is so light
Imagine dark and light color. It will be a contrast, won’t it? If you mix them there will be a range of different tones in between.
All of us are bright in origin. Then we brought in different shades of darkness in us in order to live on Earth. Our experiences, decisions and preferences in this life makes these tones brighter or darker.
And now when love comes into your field, your bodies the different color tones react on each other.

Love becomes a spotlight on the dark shades and you get strange feelings in you. You might get pain anywhere, or you get angry at everything and everyone, without knowing why or something else you wonder about happens.

Everyone reacts differently, but everyone reacts. One more the other less depending on how strong the contrast in them becomes.
Do you have a person who is heavy with negative feelings and have concluded that following these negative emotions the way out of this life, then this person become very dark. Give you love, it puts in motion a healing process. This healing unravels much lies hidden. If it becomes too much, the reaction becomes dizzy. It can be directed outward or inward.

For you know, the children who are the most rowdy in class, they are the ones who need your love most of all when you are a teacher in the school. What happens to them? If you give them love, they’ll test you. They will run and fight with you, but in the end they will release and feel good about your love. This is what happens to the people. They react and there are very dark reactions to light, but in the end they feel good doing it, because they heal.

The reactions will be out of many. That is what we see out there around the Earth now. It is abuse and violence, war and suffering. It will be so for a while and it becomes more now when the energies, which are sent directly into the people, becoming stronger.
Love outrages
for it reminds of home,
It reminds of what a human really is,
It reminds of how far we have strayed from our origin and
It reminds of how much we yearn to be free and be what we really are
namely
light and love

****

Fullmåne i mars
Nu avslutas en längre period av förberedningar för människorna
Energierna som vid nymåne började skickas in i dem tilltar långsamt i styrka

Vilka energier? Kärlek
Kärleksenergin, den ljusaste. Den som är hemma i ursprunget. Vi alla är kärlek, ljus, i ursprunget.
När människor inkarnerar tar de med sig in en del mörka energier och många har mörka erfarenheter ur olika liv med sig
Dessa mörka energier och känslor reagerar på kärleken som är så ljus
Tänk dig mörk och ljus färg. Det blir en kontrast eller hur? Blandar du dem så blir det en skala av olika toner däremellan.
Alla är ljusa i ursprunget. Sedan har vi tagit in olika toner av mörker i oss för att kunna leva på Jorden. Våra erfarenheter, beslut och inställningar i detta liv gör att dessa toner blir ljusare eller mörkare.
När nu kärleken kommer in i dina fält, dina kroppar, så reagerar de olika färgtoner på varandra.

Kärleken blir som spotlight på de mörka nyanserna och du får upp konstiga känslor i dig. Du kanske får ont någonstans eller du blir arg på allt och alla utan att veta varför eller nåt annat som du undrar över.

Alla reagerar på olika sätt, men alla reagerar. De ena mer de andra mindre beroende på hur stark kontrasten i dem blir.
Har du en person som är tung av negativa känslor och som har dragit slutsatsen att följa dessa negativa känslor vägen ut detta liv, så kommer denna människa bli väldigt mörk. Ge du kärlek så sätter det igång en läkningsprocess. Denna läkning river upp mycket som ligger gömt. Blir det för mycket så blir reaktionen snurrig. Den kan riktas utåt eller inåt.

För du vet, de barnen som är mest stökig i klassen, det är de som behöver din kärlek mest om du är lärare i skolan. Vad händer med dem? Ger du dem kärlek så kommer de testa dig. De kommer köra och bråka med dig, men i slutändan kommer de släppa och mår bra av din kärlek. Det är det som händer med människorna. De reagerar och det blir mycket mörka reaktioner på ljuset, men i slutändan mår de bra av det, för de läks.

Reaktionerna blir utåt hos många. Det är det vi ser ute runt Jorden nu. Det är övergrepp och våld, krig och lidande. Det blir så ett tag och det blir mer nu när energierna, som skickas in i människorna direkt, blir starkare.
Kärleken rör upp
för den påminner om hemma,
den påminner om vad en människa egentligen är,
den påminner om hur långt vi har kommit bort från vårt ursprung och
den påminner om hur mycket vi längtar till att vara fria och vara det vi egentligen är nämligen
ljus och kärlek

 

Like Arrows Against Each Other- Som pilar mot varandra

The peoples on Earth are shaping up like arrows against each other

Within nations they fight and in quite a lot of them there is already open civil war
It spreads like a disease is spreading
Almost unnoticed it is taking off
There is a fire spreading from one to the other
The fire that can be so dark some times and so bright other times

The people seem to choose war, both in the large and the small
It’s chaos, people say
Many who are sensitive feel it becomes harder and harder to get along with people, to go downtown and to read the newspaper
It is often heard that statement, it’s chaos

Here in Sweden, too
Here, where it’s fairly quiet
In other countries it is already much clearer
The repression, control, abuse, hate and everything becomes clearer, dare to show themselves openly

Much is controlled in the background
It prepares for more

The people still have a choice!
Vi can stop all the time
Still it is possible to stop the violence, to stop wars

Mankind is about to embark on a major world war, but it can be stopped
Still, many hopes that they stop
A child asked:
Why can’t they put down? Why don’t they stop fighting? Tell them to stop!

Each of the humans make their choices
Each one is responding on, what is aimed, in their own way
If someone messes with you, you choose whether to go into that energy or not
If you meet hatred, you choose if you respond with the same
If you face anxiety, you choose whether to go into anxiety you on your side

Everyone has responsibility for their actions
You can not blame anything else

Mankind still has the ability to change the way

Still we don’t give up hope that the war will not spread further
The hope that the people choose peace instead
We can stop at any time and consider a new direction

It doesn’t need be a war

It doesn’t have to be the dark in the people which dominates
Everyone has responsibility for their actions
Everyone contributes every day, every minute with their energies, their words, their opinions

Always

Sometime they’ll give a war and nobody will come
wrote Carl Sandburg in The People, Yes 1936

Let’s hope he is right

****

Folken på Jorden håller på att forma sig som pilar mot varandra

Inom folken är det bråk och inom ganska många är det redan öppet inbördeskrig
Det sprider sig som en sjukdom sprider sig
Nästan obemärkt tar det fart
Det är en eld som sprider sig från ena till den andra
Elden som kan bli så mörk ibland och så ljus andra gångar

Människorna verkar välja krig, både i det stora och det lilla
Det är kaos, säger folk
Många som är känsliga tycker att det blir jobbigare och jobbigare att umgås med folk, att gå på stan och att läsa tidningen
Det hörs ofta det uttalandet, det är kaos

Här i Sverige med
Här, där det är ganska lugnt
I andra länder är det mycket tydligare redan
Förtrycket, kontrollen, övergreppen, hatet och allt blir tydligare, vågar visa sig öppet

Mycket styrs i bakgrunden
Det förbereds för mer

Människorna har fortfarande ett val!
Det går att stoppa hela tiden
Fortfarande går det att stoppa våldet, att stoppa krigen

Mänskligheten är på väg in i ett stort världskrig, men det går att stoppa
Fortfarande hoppas många att de slutar
Ett barn som frågade:
Varför kan de inte lägga ner? Varför slutar de inte bråka? Säg till dem att sluta!

Var och en av människorna gör sina val
Var och en svarar, på det som riktas, på sitt sätt
Om en person bråkar med dig så väljer du om du ska gå in i den energin eller inte
Om du möter hat så väljer du om du ska svara med samma
Om du möter oro så väljer du om du ska gå in i oro du med

Var och en har ansvar för sina handlingar
Det går inte att skylla på något

Mänskligheten har fortfarande möjligheten att ändra vägen

Fortfarande ger vi inte upp hoppet om att kriget inte sprider sig vidare
Hoppet att människorna väljer fred istället
Vi kan stanna när som helst och funderar på en ny riktning

Det behöver inte bli krig

Det behöver inte bli det mörka i människorna som dominerar
Var och en har ansvar för sina handlingar
Alla bidrar varje dag, varje minut med sina energier, sina yttranden, sina åsikter

Alltid

Sometime they’ll give a war and nobody will come
skrev Carl Sandburg in The People, Yes 1936

Låt oss hoppas att han har rätt