Kategoriarkiv: Blog

Jordens förändring – The Changes Of Earth

Soon it’s New Moon in March


This will be a starting point and a farewell

Earth and Sky are entering a new era and grow stronger
The transition into the new is now finished
The new earth period begins
The shift of the ages and the sun is in its zenith then

It does not mean that everything is over, but that does everything the old disappears and the new take shape
This means that the new conditions come down to Earth and all that lives on Earth

People still have a tough time ahead of them and they will continue to show what the truth is inside of the individuals
What is your truth when it is to build new and to adapt to the new conditions?
Do you manage the changes?
Do you manage what is expected?

What makes humanity in the bigger picture?
How will the nations react?
Will they continue the chosen path or take another turn and build the new with the new conditions?
Mankind has probably already made their choice

 

*****

Snart är det nymåne i mars

Det blir ett startskott och ett avsked

Jorden och Himlen går in i en ny period och växer sig starka
Övergången in i det nya är då avslutat
Den nya jordperioden börjar
Skiftet av tiderna och solen är i sin kulmen då

Det betyder inte att allt är över men det betyder allt det gamla försvinner ut och det nya ta form
Det innebär att de nya förutsättningarna kommer ner till Jorden och alla som lever på Jorden

Människorna har fortfarande en tuff tid framför sig och de kommer att fortsätta att visa vad som är sanningen i dem enskilda individer
Vad är din sanning när det ska till att bygga upp det nya och att anpassa dig till de nya förutsättningarna?
Klara du av förändringarna?
Klara du av det som förväntas?

Vad gör mänskligheten i det stora?
Hur ska nationerna göra?
Ska de fortsätta den inslagna vägen eller svänga av och bygger det nya med de nya förutsättningarna?
Mänskligheten har nog redan gjort sitt val

 

Sorg – Sadness

Nymånen är på gång
Energierna är kännbara redan ett tag
Mycket nu

Sorgen över människornas beslut och ageranden är stor
Allt var så lätt att se
Ändå går de den vägen
Vi som ser lite längre framåt vet vad som kommer nu
Vi har sagt och skrivit om det sedan länge
Det finns inga ord längre som kan ändra något,
inga ord längre för att förklara
Allt är redan sagt
~~~~~~~~~~~~~~
New Moon is underway
The energies are felt already a while
A lot is going on now
The grief of the humans decisions and actions is large
Everything was so easy to see
Yet they go that way
We who are looking a little further ahead knows what comes now
We have said and written about it a long time ago
There are no words anymore that can change anything,
no longer words to explain

Everything is already said

Tiden rusar som vanligt – Time flies as usual

Tiden rusar som vanligt
När man som jag följer månen så blir det inte långsammare heller…
Snart är det fullmåne i januari
Det brukar vara bra och lugnt då – i det yttre
Titta på naturen
Den vilar
Det är lugnt i det yttre och mycket på gång i det inre
Mycket som händer där inte alla kan se

Vi kommer träffa mycket folk nu framöver
Väldigt roligt
Det är så roligt att få agera tilsammans med andra och möta nya insikter och erfarenheter

Snart är det dags för tipin igen
Vi kommer nog få det lite kallt ute men inne i tipin kommer det vara varmt och gott
Det kommer nog bli fina dagar

Vad gör mänskligheten och Jorden och alla väsen nu i januari?
Ja du… Jag tror att alla håller andan och hoppas att det håller sig ganska lugnt ett tag till
Människorna håller på att ställa till det så för sig själva
Man märker det på alla nivåer
Både i det vanliga livet och i de stora politiska och medmänskliga sammanhangen får man bli förvånad över hur folk tänker och beter sig
Men ni vet – jag brukar tjata om det – det är rädsla
Det är mycket som händer pga rädslan som ligger inunder
Ja visst, det kan se ut som om det är andra känslor som styr mer, men har du funderat på hur det ser ut i den lilla figuren som håller så hårt i sitt hat, sin maktlystnad eller sin girighet?
Ja, den är hur rädd som helst

Känns att hatet är det enda som skyddar kanske
Känns kanske att om man lyfter bort hatet så kommer den nakna lilla varelsen att dö skyddslöst
Den är heller inte van vid att ta emot kärlek
Nu menar jag kärlek som inte har ett syfte eller som inte är krävande och förtryckande
Kärlek som inte behöver ha något i utbyte
Jag menar riktig kärlek
Den som bara finns ibland synligt på Jorden, men den som finns i alla oss
Någonstans…

Fullmånen
Ja vad förmedlar den denna gången
Håll i hatten och försök att förverkliga det du vill göra
Möt motståndet med jämnmod
Försök att ha tålamod med de som inte riktigt ser världen och situationen som du
Vi kan ju bara se utifrån den platsen vi står på och den är ju så olika för alla eller hur?
Vi har alla alltid något att lära oss av varandra

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Time flies as usual
If one as I do, follow the moon, it will not be slower either …
Soon it is full moon in January
That tends to be a good and quiet time
– on the outside
Watch the nature
It rests
It is quiet in the exterior and a lot going on in the interior
Much happens where not everyone can see

We will meet a lot of people in the near future
Wonderful
It’s so fun to interact with others and meet new insights and experiences

Soon it’s time for the tipi again
We will probably get a little cold outside but inside the tipi, it will be nice and warm
It will for sure be fine days

What are humanity and the Earth and all beings do now in January?
Yes, … I think everyone is taking breath and hopes it stays pretty quiet still for a while
Mankind is putting itself in a bad situation
You notice that at all levels
Both in ordinary life and in the great political and charitable contexts can you be surprised how people think and behave
But you know – I tend to tell you that – it’s fear
There is much happening due to the fear that lies beneath
Sure, it may look as if it is the other emotions which control more, but have you thought about how it looks inside of the tiny figure holding so tightly in it’s hatred, it’s lust for power and it’s greed?
Yes, it is so scared

Feels that the hatred is the only thing that protects maybe
Feels maybe if you lift away the hate, then the naked little creature will die defenseless
It is also not accustomed to receive love
Now, I mean love that doesn’t have a purpose and are not demanding or oppressive
Love that doesn’t need to get something in exchange
I mean real love
One only
found occasionally visible on Earth, but the one that is in all of us
Somewhere…

Full Moon
Yes, what conveys it this time
Watch out and try to realize what you want to do
Meet resistance with equanimity
Try to be patient with those who do not really see the world and the situation like you do
We can only look out from the place we are in and it’s so different for everyone, right?
We all have always something to learn from each other

Nymånen – New Moon

Nymåne igen
Starka energier
Det gamla släpper mer och mer
Mycket förändringar i människors liv
Det vaknar folk lite här och där ur törnrosasömnen
Folk börjar inse vad som händer runt jorden
De gamla åsikterna håller inte längre heller
De gamla försvarstalen och -mekanismer har tjänat ut
Nya realiteter kräver nya insikter
Det hjälper inte att sätta huvudet i sanden i slutet av 2016
Mänskligheten vaknar och inser att klockan inte är fem i tolv längre utan tre min över
Missat tåget?
Det är annat som händer än det vanliga
Tänk nya tankar och hitta nya insikter
Släpp rädslorna
De flesta rädslorna visar upp något som ser mycket värre ut från avstånd än det verkligen blir
Våga göra annat än du brukar göra
Det är nämligen sånt som sker runt jorden – saker som inte brukar ske

*****

New Moon again
Strong energies
The old releases more and more
Large changes in people’s lives
People awakens here and there from their torpor…
People are starting to realize what is happening around the world
The old ideas are no longer working
The old defensive speeches and mechanisms have served out
New realities require new insights
It does not help to put your head in the sand at the end of 2016
Mankind wakes up and realizes that the clock is not eleven fifty-five anymore, but three minutes past twelve 
Missed the train?
There are other things going on than the usual
Consider new ideas and find new insights
Release fears
Most fears show up something that looks much worse from a distance than it really will become
Dare to do more than you usually do
Things happen around the world – things that do not usually happen

The last major battles – A message from the elves world

The last major battles before the ultimate attack mankind act out on each other takes place

Assaults time is about to end but before that it shall reach a climax we do not expect

Elf peoples united yesterday

They stopped the wars and disagreements and have decided to act together for  a future of unity

The time of the split is over in that world

The world of mankind will experience the division and disagreement for a while yet

But even here it calms down then

Here, however, is a greater one needed who stops that and put en end for real

Three times the Earth will be shaken than

Soon it’s time for the third time

Many sense this now

Everyone knows it really, deep down, but they can not reach it conscious

Soon, however, the memories will be seen even with the intellect that is so well-used among people so it locks the expression and perception of life as a whole

It is tiring to look at the humans

But, well, they learn anyway

All the negative experiences they make are ultimately beneficial for them and for other people as examples

Now when the elves are united the last gate is closed, which excluded the energies the shift acting with

Now when the elves are united and the twins are united, the final stage is here and we just need to count the days, not months, until it becomes unsustainable on the surface of the Earth

Mankind is going too far this time

Those who will survive and move on will find the ark within themselves

They will find security and livelihood and hope to keep them alive

They will be strong and free people

Similar to each other and yet so different

They will stand next to each other not over or under each other

They will see the truth and change attitude

They will grow into a new world with new conditions, with love and sense that leads to the future

A future that illuminates the Earth’s existence, and does not darken it

It is this humanity has been waiting for and soon it will happen

The road there goes through hard and rough times

But the road there goes also through love, hope and joy

The new is so nice so every one will try to get forward and find the way within themselves

The elves world greets humanity to find the way with them jointly

We would like to support you in any way we can

We have gone through the darkness and found the way forward in our lives and in our villages it is peace

We have the knowledge and ability to help them who shall go through the darkness on Earth now

Just be forward and ask for help

We are around you and we are not out of reach for you

We hear and see your suffering, do not forget that on your way

 

The elves messenger greets this to mankind

Unfortunately aware that not everyone will listen and many will laugh at this

Unfortunately aware of the sadness of the souls of those who see and those who know among you

Choose the right path

De sista stora slagen – Ett budskap från alvevärlden

De sista stora slagen innan det ultimata anfallet mänskligheten gör mot varandra äger rum

Övergreppens tid är snart slut men innan dess ska den nå en kulmen vi inte förväntar oss

Alvernas folk enades igår

De la ner krigen och osämjan och har bestämt sig för att gemensamt agera för en framtid i enighet

Splittringens tid är över där i denna värld

Människornas värld kommer uppleva splittringen och osämjan ett tag till

Men även här kommer det lugnar sig sedan

Här behövs dock någon större som sätter stopp och säger ifrån på riktigt

Tre gånger har Jorden då skakats om

Snart är det dags för denna tredje gången

Många anar det nu

Alla vet det egentligen innerst inne men de kommer inte åt det i dagsmedvetandet

Snart kommer dock minnena synas även i förståndet som är så välanvänt bland människor så den blockerar friheten och synen på livet som helhet

Det är tröttsamt att se på människorna

Men de lär sig väl ändå

Alla negativa erfarenheter de gör är till slut till nytta för dem och även för andra folk som exempel

Nu när alverna är enade är sista porten stängt som uteslöt de energier som skiftet agerar med

Nu när alverna är enade och tvillingarna är enade så är det sista skedet här och vi behöver bara räkna dagar inte månader tills det blir ohållbart på Jordens yta

Människorna går för långt denna gången

De som ska överleva och gå vidare kommer hitta till arken i sig själva

De hittar tryggheten och försörjning och hoppet som håller de levande

De kommer bli starka och fria människor

Lika varandra och ändå så olika

De kommer ställa sig bredvid varandra inte över eller under varandra

De kommer se sanningen och ändra inställningar

De kommer växa in i en ny värld med nya förutsättningar, med kärlek och förnuft som leder till framtid

En framtid som lyser upp Jordens tillvaro och inte förmörka den

Det är det mänskligheten har väntat på som kommer att hända och snart är det här

Vägen dit går genom hårda och grova tider

Men vägen dit går också genom kärlek, hopp och glädje

Det nya är så fint så alla kommer att vilja ta sig fram och hitta vägen inom sig

Alvernas värld hälsar mänskligheten att hitta vägen med dem gemensamt

Vi vill gärna stödja er på alla sätt vi kan

Vi har gått genom mörker och hittat vägen vidare i våra liv och i våra byar är det fred

Vi har kunskap och förmåga att underlätta för dem som ska gå genom mörkret nu på Jorden

Var bara framåt och ber om hjälp

Vi finns runt er och vi är inte onåbara för er

Vi hör och ser ert lidande, glöm inte detta på er väg

 

Alvernas budbärare hälsar detta till mänskligheten

Tyvärr medveten om att inte alla kommer att lyssna och många kommer skratta åt detta

Tyvärr medveten om sorgen i själarna hos dem som ser och dem som vet bland er

Välj rätt väg

Nymåne i oktober

Alven sitter bredvid mig och vi ska se över läget lite

Senaste månaderna var en tid av kämpande och förberedande
Runt om på Jorden har folk varit aktiva på olika plan i olika situationer att kämpa för sina rättigheter
Många har blivit nerslagna
Några har lyckats
Det körs väldigt hårt
Fler och fler länder och med dem människor går in i ett hårdare styre
Jag vet, jag har sett påståenden framförda från media att det aldrig har varit så bra på Jorden som nu
Varför hävdar de det när det så tydligt haltar?
Ja, kanske lika bra att hålla människor i okunskap
Så kanske de håller sig lugna när de stora rustar upp, när diktaturerna i närområdet tilltar i antal
När försvaret i Sverige och andra länder runtom oss har så stora övningar som aldrig
När det stationeras atomvapen på andra sidan Östersjön eller i landet bredvid
När det rustas upp och eggas upp och nej då, det är inte den ena sidan som är felet och hotet. Det är just båda sidor som rustar upp. De ena synliga för oss i media, den andra mindre synlig och försvarad
När deras trygghet förvandlas till utsatthet av män i masker och män med påkar och knivar
När deras trygghet förvandlas till utsatthet av grupper som jagar och människor som kastar handgranater och skjuter andra
När bilarna bränner och utsattas hus bränner

Kanske ska de håller sig lugna med när det gäller att Jordens uppvärmning når de gränserna som forskarna varnat så intensivt för och vi egentligen skulle inse att det inte går att fixa detta mer
När Jorden börjar svara med jordbävningar
När luften börjar svara med stormar
När vattnet börjar svara med översvämningar
När det är torka på andra ställen
Läggar vi pussel så ser det inte så bra ut för oss på denna planet

Alven och jag ser detta
Båda är berörda av detta och ledsna för att det behövde gå så långt
Båda är också medvetna om de större sammanhangen vi lever i
Vi är medvetna om vad Jorden är för något
Vi vet att människorna ska göra sina erfarenheter, goda och dåliga
Vi vet att det som kommer och det som är inte är av ondska

Vi ska försöka än en gång att förklara
Människorna lever i ett sammanhang
Jorden har renats
Himlen har renats
Det är ljust runt Jorden
Nu kan människorna bearbeta det som finns i dem själva
Nu kan de ta fram det som finns där
Det är mörkret i människorna som krockar med ljuset runtom
Det blir som en explosion när det träffar på varandra

I det stora blir det så att de som håller i makten och de som vill ha makt agerar ännu hårdare för att hålla fast den positionen de har eller nå upp till den positionen de vill ha
Diktaturerna blir hårdare
Demokratier ändras om till diktaturer
Krigen kallas beväpnade konflikter och de hårdna
Krigsförbrytelser blir vardag
Flyktingarna blir fler och fler
Rasisterna visar sig och agerar utåt
Kvinnor förtrycks mer än på länge, överallt även här
Förtryck för de svaga blir starkt
Samhällena blir hierarkiska på ett tydligare sätt
Det skulle gå att förlänga och förtydliga denna listan men det är ju bara att läsa nyheter för att förstå
Det är rädslan som ligger i botten för allt detta
Så kommer det hålla på och förstärkas tills det räcker, tills det sätts stopp för att det helt enkelt inte går att fortsätta så
Och det kommer att sättas stopp denna gången på alla plan, fullständigt

Så är läget på Jorden och bland människor

Alverna då?

Alverna har levt i sin värld isolerad från de flesta människorna länge
Nu har gränserna mellan världarna suddats ut
Det är lättare att mötas och kännas
Det är lättare att ta kontakt
Alverna tycker att det är både och
Det går inte att lita på alla människor just nu
Det går knappt att stå ut med vad de gör mot varandra
Det är rädslorna som får de till att agera på det viset

Jag har haft kontakt med alvefolket i många år nu
De har varit med mig och agerat tillsammans med mig och Anders
Vi har haft fina upplevelser med dem och delat mycket glädje och sorg

Det börjar en ny fas i vårt agerande
Between Worlds är mycket aktiv nu, möta folk
och är ute på resa en del för att träffa människor i olika livssituationer
Alverna vid de olika platserna går in och agerar tillsammans med oss
De stannar ofta kvar ett tag hos människor som behöver stödet
Alla kan be alverna om stöd i tankarna
Vill och kan de agera för dig så gör de gärna det

Ja, jag vet inte vad jag ska tycka om läget
Jag är här och nu mest
Agerar i det som är just nu
Planerar för 5 minuter i taget
Litar på mina hjälpare och vänner
Ser till att vi har det vi behöver för fallet att
Fallet jag vet kommer, men där jag inte vet när
Mycket vi ser om det som kommer
Mycket Anders och jag har sagt förut

Mycket av det är redan här
Ta hand om varandra