En speciell tid nu – A special time it is right now

En speciell tid nu

Jag, Ellen, har jobbat länge med människor
Just nu är det lite svårare att nå fram med det vi vill förmedla
Det förutsätts hierarkier och människorna förstår inte riktigt vad som händer när vi agerar
Det är inga hierarkier i vårt tänk
Det är ett samarbete vi har med deltagarna i våra event
Arbetar vi med någon så lär vi oss mer och mer
Både vi och den människan vi hjälper en bit på vägen

Samarbete och jämställdhet verkar fortfarande inte vara en självklarhet när det gäller andlighet
Dags att ändra på det

Vi som lever här på jorden är som blommor på en blomsteräng
Alla är olika och alla bidrar till helheten
Vi har olika egenskaper och aspekter
Vi har olika förmågor, kunskap och förutsättningar
Vi har olika uppdrag och syften med vår inkarnation
Alla bidrar vi till helheten
Alla behövs
Alla är lika mycket värda
Bara för att man är olika betyder det inte att den ena är bättre än den andre
Vi är bara annorlunda

*****************************

A special time it is right now
I, Ellen, have worked under a long time with people
Right now it’s a little harder to achieve what we want to convey
Hierarchies are assumed and people do not really understand what happens when we act
There are no hierarchies in our thinking
It is a partnership we have with the participants in our events
We work with someone and we learn more and more at the same time
Both we and the person we help on her way
Cooperation and equality still seems not to be a matter of course in spirituality
Time to change that
We who live on this Earth are like flowers in a field of flowers
Everyone is different and everyone contributes to the whole
We have different features and aspects
We have different abilities, knowledge and conditions
We have different missions and purposes of our incarnation
All we contribute to the big picture
All are needed
All are equal
Just because one is unequal doesn’t mean that one is better than the other
We are just different

Kommentera